top of page

Item List

המשרד להגנת הסביבה

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ היתר רעלים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה.

Read More

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ רשיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה.

Read More

עיריית פתח-תקווה

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ רשיונות העסק הבאים מטעם עיריית פתח-תקוה: רשיון עסק לאשפה ופסולת - איסופה, הובלתה ומיונה, רשיון עסק למוסך- מכונאות כללית ברכב ומסגריה וכן רשיון עסק לאחסנת מכולות.

Read More

ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ הינה קבלן איסוף פסולת אריזות מורשה מטעם ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל.

Read More

תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ פועלת על פי תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001 הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון. .

Read More
bottom of page