top of page

רשימת הסמכות ותקנים

חטיבת המחזור:
רמנוע שירותים מוניציפליים בע"מ

ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ הינה קבלן איסוף פסולת אריזות מורשה מטעם ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור יצרנים בישראל.

iso9001-2008.JPG

עיריית פתח-תקווה

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ רשיונות העסק הבאים מטעם עיריית פתח-תקוה: רשיון עסק לאשפה ופסולת - איסופה, הובלתה ומיונה, רשיון עסק למוסך- מכונאות כללית ברכב ומסגריה וכן רשיון עסק לאחסנת מכולות.

iso9001-2008.JPG

תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001

חברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ פועלת על פי תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001 הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון. .

iso9001-2008.JPG

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ רשיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה.

iso9001-2008.JPG

המשרד להגנת הסביבה

לחברת רמנוע שרותים מוניציפליים בע"מ היתר רעלים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה.

iso9001-2008.JPG

החטיבה החקלאית:
רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ

תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001

חברת רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ פועלת על פי תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO9001 הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון.

iso9001-2008.JPG

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לחברת רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ היתר לייצור ושיווק זבל עופות מטופל.

iso9001-2008.JPG

חברת אגריאור

לחברת רמנוע תעשיות אורגניות בע"מ היתר לייצור ושיווק מוצרים לחקלאות האורגנית.

iso9001-2008.JPG

החטיבה הרפואית:
Ramnoa Medical

תקן IEC60601-1

אישור תקן ציוד חשמלי לשימוש רפואי.

iso9001-2008.JPG

תקן CE

אישור תקן CE.

iso9001-2008.JPG

מכון התקנים הישראלי

אישור מכון התקנים למוצרים.

iso9001-2008.JPG

תקן ISO9001

מערכת ניהול איכות.

iso9001-2008.JPG

תקן ISO13845

תקן בינלאומי - דרישות למערכת ניהול איכות בעבור יצרני ציוד רפואי.

iso9001-2008.JPG
bottom of page